Zoeken

Artikel – Persoonlijke aansprakelijkheid directeur („Geschäftsführer“) bij insolventie van de Duitse GmbH.


Bij een bedrijfscrisis is de bestuurder van een besloten vennootschap naar Duits recht (GmbH) verplicht om grootste zorgvuldigheid te betrachten. Onmiddellijke actie is noodzakelijk als de #GmbH insolvent is en/of te veel schulden heeft. Dan is de bestuurder verplicht om tijdig, dus binnen drie weken na het intreden van het faillissement, het faillissement bij de bevoegde Duitse rechtbank aan te vragen.

 • Insolventieprocedures worden in beginsel pas geopend op aanvraag (paragraaf 13 van de Duitse Insolventiewet (InsO)).
 • In geval van insolventie en/of overmatige schuldenlast moet de directeur van een Duitse GmbH zonder verwijtbare aarzeling de opening van een insolventieprocedure aanvragen – dit betekent onmiddellijk, maar uiterlijk binnen drie weken (paragraaf 15a lid 1 InsO). ➢ Er is sprake van insolventie wanneer de GmbH waarschijnlijk niet in staat zal zijn haar schulden op lange termijn af te betalen.
 • Overmatige schuldenlast treedt op wanneer de activa (activa) niet langer de reële verplichtingen (passiva) dekken.
 • Als de bestuurder zijn verplichting tot faillissement niet tijdig nakomt, ontstaat er vaak schade. Nieuwe schuldeisers zouden zelfs geen contracten hebben gesloten met de lang insolvente GmbH en zouden niet de overeenkomstige kosten of leveringen hebben gedaan.
 • De directeur is voor deze schade #aansprakelijk voor de schuldeisers van de vennootschap. Bovendien is hij verplicht om de vennootschap terug te betalen voor betalingen die zijn gedaan nadat insolventie is ingetreden of overmatige schuldenlast is vastgesteld.
 • Daarnaast kan hij ook strafrechtelijk vervolgd worden wegens vertraging van insolventie (paragraaf 15 a paragraaf 4 InsO).
 • Het is niet van belang dat de bestuurder een positieve kennis heeft van de reden van het faillissement – onvermogen om te betalen en/of overmatige schuldenlast; de termijn van 3 weken begint te lopen zodra de reden van faillissement objectief herkenbaar is.De klok tikt door: de periode van 3 weken kan niet altijd volledig worden benut.
 • De directeur mag alleen zo lang wachten als er een redelijk vooruitzicht is dat de GmbH door
  herstructureringsmaatregelen kan worden gered. Pas dan heeft hij drie weken de tijd om
  de haalbaarheid van eventuele herstelmaatregelen te controleren.
  De deadline wordt niet geblokkeerd door buitengerechtelijke schikkingsgesprekken, ook al
  zijn ze veelbelovend.

Dit artikel wordt u aangeboden door Alpmann Fröhlich. Met vragen kunt u terecht bij Thomas Dillmann.